Điều Khoản Và Điều Kiện Về Dịch Vụ

Nội dung

Người Sử Dụng cần đọc và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VỤ (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng, với tư cách là khách hàng, khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ do CÔNG TY TNHH EEO VIỆT NAM cung cấp. 

 

I. Các định nghĩa

ClassIn: Là nền tảng (phần mềm dịch vụ) công nghệ giáo dục, lớp học trực tuyến hỗ trợ trường học, cá nhân trong việc quản lý lớp học, khóa học, dữ liệu học tập, giảng dạy; được chạy thương mại tại địa chỉ https://classin.vn

Nền tảng ClassIn gồm các sản phẩm khác nhau nhằm hỗ trợ Khách hàng vận hành và hoạt động hiệu quả. Danh sách chi tiết hiển thị tại mục “Sản phẩm” trên website: https://classin.vn

EEO Việt Nam: Là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng ClassIn.

Khách hàng: Là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng ClassIn hoặc sử dụng một trong các ứng dụng được phát triển bởi EEO Việt Nam trên nền tảng ClassIn.

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản người dùng trên hệ thống ClassIn của Khách hàng mà Khách hàng đã đăng ký với chúng tôi bằng email hoặc số điện thoại.


II. Trách nhiệm của các bên

 

Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng

 Quyền lợi:

Yêu cầu ClassIn hỗ trợ, bổ sung và tạm ngưng cung cấp dịch vụ phần mềm.

Trong suốt quá trình vận hành của phần mềm, Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi hỗ trợ, giải đáp, hướng dẫn, sửa chữa, khắc phục các vướng mắc, lỗi phát sinh theo Mục dịch vụ khách hàng được quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký giữa hai bên để đảm bảo khả năng sử dụng liên tục, không gián đoạn của ứng dụng.

Khách hàng sẽ được tối ưu tất cả tính năng hiện tại và nhận được thông báo về các tính năng mới của ClassIn, phí phát sinh đối với các tính năng mới sẽ được hai bên thỏa thuận và thể hiện trong phụ lục đính kèm theo Hợp đồng.

 

Nghĩa vụ:

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ phần mềm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

Cử cán bộ có năng lực và đủ thẩm quyền để phối hợp với chúng tôi kiểm tra giải quyết các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Tự bảo mật tài khoản của các cấp quản lý trên hệ thống của phần mềm ClassIn. Nếu Khách hàng tiết lộ tên truy cập, mật khẩu của Tài Khoản trên phần mềm ClassIn cho bên thứ ba (trừ trường hợp các đối tượng được tiết lộ thông tin có cam kết với Khách hàng về nghĩa vụ bảo mật Thông Tin hoặc được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc bất kỳ toà án có thẩm quyền xét xử thích hợp nào) thì Khách hàng tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tuân thủ Thỏa thuận người dùng của Phần mềm ClassIn, Thỏa thuận của ClassIn dành cho tổ chức (Trường học) và Thỏa thuận xử lý dữ liệu/Chính sách bảo mật ClassIn (xem tại trang đăng ký người dùng và đăng ký dành cho tổ chức trên trang web www.classin.vn để biết nội dung thỏa thuận liên quan) và các quy định hiện hành trong quá trình sử dụng Phần mềm ClassIn, và không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào. 

Không khai thác và sử dụng hình ảnh, thương hiệu của EEO Việt Nam hay ClassIn mà không được chúng tôi đồng ý bằng văn bản.

Có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh, thương hiệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của EEO Việt Nam hay ClassIn trong quá trình sử dụng Phần mềm ClassIn.

Khách hàng không được thực hiện hoặc cố gắng thực hiện việc thay đổi, tháo rời hoặc đảo ngược thiết kế của Phần mềm ClassIn hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm ClassIn cũng như không được gây ra hoặc cho phép bất kỳ bên nào khác thực hiện hoặc cố gắng thực hiện các hành động nói trên.


Quyền và Nghĩa vụ của EEO Việt Nam (ClassIn)

 Quyền lợi:

Tạm ngừng dịch vụ phần mềm: EEO Việt Nam (ClassIn) có quyền tạm ngừng cung cấp một phần và/hoặc toàn bộ dịch vụ Phần mềm ClassIn nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

Khách hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều 2 của Hợp đồng dịch vụ sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Đề nghị thanh toán từ EEO Việt Nam. 

Khách hàng không tuân thủ các quy định về bảo đảm hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh thông tin và an toàn dữ liệu theo quy định của EEO Việt Nam (ClassIn) hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng.

EEO Việt Nam có toàn quyền nâng cấp Phần mềm ClassIn trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ mà không cần có sự chấp thuận trước từ Khách hàng. 


Nghĩa vụ:

Đảm bảo hệ thống chạy ổn định và liên tục. Trong thời gian cung cấp dịch vụ phần mềm, khi ứng dụng có lỗi phát sinh, EEO Việt Nam có trách nhiệm xử lý lỗi tối đa 24h làm việc (trừ trường hợp phức tạp sẽ có email về việc xử lý) để đảm bảo khả năng sử dụng liên tục, không gián đoạn của ứng dụng.

Bảo mật thông tin hệ thống và thông tin của Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Không tùy ý khai thác và sử dụng hình ảnh, thương hiệu, cơ sở dữ liệu của Khách hàng mà không được Khách hàng cho phép.

EEO Việt Nam hướng dẫn sử dụng, cung cấp tài liệu Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm cho Khách hàng.

EEO Việt Nam hỗ trợ Khách hàng trong suốt  thời gian cung cấp dịch vụ phần mềm theo các hình thức:

  • Tư vấn trực tiếp qua điện thoại Tổng đài: 028 7105 9900
  • Điều khiển máy tính từ xa qua AnyDesk
  • Hỗ trợ qua Zalo
  • Email: vietnam@classin.com

Khi EEO Việt Nam tổ chức nâng cấp, bảo trì hệ thống theo kế hoạch hoặc theo quy định chung của chúng tôi hoặc các trường hợp bất khả kháng, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng và cung cấp lại dịch vụ phần mềm ngay sau khi khắc phục mà không phải bồi thường.


III. Điều khoản hoàn hủy

Sau khi tiến hành thanh toán thì sẽ không được hoàn tiền


IV. Bảo mật thông tin thanh toán

EEO Việt Nam cam kết rằng, sẽ tuyệt đối bảo mật các thông tin Khách hàng đã sử dụng để thanh toán cho sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi, không tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, khi không có sự đồng ý bằng văn bản của của Bên Cung Cấp Thông Tin.

Các chính sách bảo mật thông tin người dùng Phần mềm ClassIn và cách EEO Việt Nam (ClassIn) sử dụng dữ liệu của Khách hàng vui lòng xem chi tiết tại Điều khoản bảo mật.

 

CÔNG TY TNHH 

EEO VIỆT NAM