Demo trang quản lý ClassIn

Demo 1 - Tổng quan về Trang quản lý (Dashboard) #

Demo 2 - Cách thêm GV/HS và tạo Khóa học (Course)/ Bài học (Lesson) #

Demo 3 - Lưu trữ dữ liệu, giám sát lớp học, tải báo cáo #

Demo 4 - Xem dữ liệu dạy học, bài tập, bài kiểm tra #