Hướng dẫn cách hiển thị thông tin trên bình hóa học

Trong NOBOOK, chúng ta có thể hiển thị thông tin trên bình hóa học về các số liệu bằng cách chọn bình hóa học cần xem thông tin và sau đó chọn ba chấm:

Một số thông tin có thể được hiển thị như sau:

1. Khối lượng: Khối lượng các chất được hiển thị trong mục Weight với đơn vị là gram (g).

cách hiển thị thông tin trên bình hóa học
khối lượng Nobook
khối lượng Nobook

2. Nhiệt độ: Nhiệt độ các chất được hiển thị trong mục Temperature và ở nhiệt độ °C.

nhiệt độ Nobook
nhiệt độ Nobook

3. Số mol: Số mol các chất được hiển thị trong mục Amount of Substance.

số mol Nobook
amountval

4. Nồng độ mol: Nồng độ mol các chất được hiển thị trong mục Concentration với đơn vị là mol/lít (mol/L).

concenval

Ngoài ra, chúng ta còn có thể xem được các phương trình hóa học khi các phản ứng diễn ra trong bình hóa học:

Chọn mục Chemical Equation, kéo thả phản ứng hiển thị để phóng to và giữ lại bên ngoài thí nghiệm.