Hướng dẫn thêm Điều kiện mở khóa cho các hoạt động học tập

  • Giáo viên có thể thiết lập một điều kiện tiên quyết cho hoạt động học tập. Học viên có thể tham gia hoạt động sau khi đã thỏa mãn được các điều kiện đề ra.
  • Các hoạt động được hỗ trợ: Bài tập, Bài kiểm tra, Phiếu đáp án, Thảo luận, Học liệu, Khoá học đã ghi hình. (Không hỗ trợ Lớp học và Check-in).
  • Mỗi hoạt động chỉ hỗ trợ một điều kiện tiên quyết, và có thể thiết lập một hoạt động học tập tiên quyết cho nhiều hoạt động khác.
  • Để thêm Điều kiện tiên quyết, ta làm như sau:
 +fBLRFZe5A6AAAAABJRU5ErkJggg==
 D2DpHmuVof3ZAAAAAElFTkSuQmCC
  • Sau khi đã hoàn tất việc cài đặt, giao diện bài tập, bài kiểm tra,… sẽ hiển thị như sau: