LMS: Hướng dẫn cách tạo Course

Course là một chuỗi các hoạt động giảng dạy cũng như là các tính năng. Có 6 loại tính năng ở trong ‘Course’: Classroom(phòng học), Recorded Course(khóa học bằng video), Task(bài kiểm tra), Test(bài tập), Discussion(thảo luận), Resources(học liệu).

Bước 1: Tạo ‘Unit’

 • Đăng nhập vào app ClassIn, vào lớp học của bạn và chọn ‘Course’

AzOpr4BgEZYWAAAAAElFTkSuQmCC

 • Sau khi đã vào ‘Course’, ta nhấp chọn ‘Create’ và chọn ‘Unit’

D7uLzKhHGu8yAAAAAElFTkSuQmCC

 • Giáo viên có thể tạo units dựa trên kế hoạch giảng dạy mà họ muốn
 • Mỗi lớp tạo được tối đa 100 ‘units’
 • Giáo viên có thể lọc được các ‘units’
 • Học sinh có thể xem trước được các hoạt động sẽ diễn ra nhờ các ‘units’
 • Nếu người dùng trực tiếp tạo các hoạt động mà không tạo ‘unit’ thì một ‘unit’ mặc định sẽ được tạo ra bởi hệ thống.
 • Người dùng có thể chỉnh sửa được các ‘units’
 • Ta không thể xóa được ‘unit’ nếu trong ‘unit’ có một lớp học đang diễn ra hoặc đã kết thúc
 • Sau khi ‘unit’ bị xóa, các loại điểm và đánh giá (chẳng hạn như điểm bài tập/bài kiểm tra) cũng sẽ bị xóa
 • Sau khi đặt tên cho ‘unit’ xong, ta nhấn chọn ‘Post’ hoặc ‘Save as Draft’ để hoàn tất.sP4fI7CeamoAAAAASUVORK5CYII=

Bước 2: Cài đặt các “Competencies” “Grading Plan”n8VImp+Hw2lQwAAAABJRU5ErkJggg==

Với “Competencies”(chỉ số kỹ năng):

 • Competencies cần được chọn một cách thủ công
 • Thêm “Competency Group” trước, sau đó ta sẽ tiến hành chọn “Competency Metrics”
 • Giáo viên có thể chọn thêm hoặc cài đặt “Competency Metrics” khi thêm hoạt động, bài kiểm tra,…

Với “Grading Plan”(cách chấm điểm):

 • Điểm tối đa sẽ được mặc định là 100 điểm. Giáo viên có thể chỉnh sửa mức điểm tối đa hoặc chọn không cho điểm (điểm số phản ánh tầm quan trọng của các hoạt động trong ‘unit’)
 • ‘Grading plan’ sẽ quyết định điểm số cuối cùng của các hoạt động, và giáo viên có thể tùy ý thêm hoặc bớt ‘grading plan’
 • Người dùngViệt Nam s 4 grading plans cho các lớp 3 grading plans cho các lớp mới được tạo (không xếp loại như excellent, good, average,…)
 • “Marking” và “Percentage” không thể bị xóa/chỉnh sửa; “Order of Merit” và “ABCD” có thể bị xóa/chỉnh sửa.
 • Giáo viên có thể chọn tính năng tự động chấm điểm.z9zhttSTvAJJAAAAABJRU5ErkJggg==

Bước 3: Tạo các ‘Activities’

 • Sau khi đã nhấp chọn ‘Create’, sẽ có 6 loại ‘Activities’ hiện ra bên dưới.
 • Bạn có thể chọn bất kỳ ‘Activities’ nào mà bạn muốn và bắt đầu tạo.
 • Bạn cũng có thể sao chép các ‘Activities’ của các lớp khác với tính năng ‘Copy other class courses’.

A6FD7DH7XEe1AAAAAElFTkSuQmCC

Giải nghĩa từng loại ‘Activity’:

 • Classroom: Là tính năng dùng để tạo phòng học trực tuyến với bảng đen để giáo viên và học sinh tương tác.
 • Recorded Course: Đây là tính năng dùng để đăng tải các video của bạn từ CloudDisk/ Drive/ ổ đĩa máy tính. Mỗi video sẽ có kích thước giới hạn là 500MB, và số video trong mỗi khóa học bằng video là 15 videos.lIrbBvfoAAAAAElFTkSuQmCC
 • Task: Là tính năng dùng để giao bài tập, hỗ trợ đăng tải các file âm thanh, Drive files, file máy tính và URL.AeZkwPFYADeAAAAAAElFTkSuQmCC
 • Test: Là tính năng dùng để giao bài kiểm tra, có ngân hàng câu hỏi phong phú, hỗ trợ soạn đề thi, hỗ trợ nhập câu hỏi, kiểm tra bài tự động, …IMt6XN5dCYQAAAABJRU5ErkJggg==
 • Discussion: Tạo nên một cuộc thảo luận nơi mà cả giáo viên lẫn học sinh đều có thể để lại bình luận và nhấn ‘likes’.