LMS: Hướng dẫn tạo Classroom

Ở phiên bản 5.0 của Classin, để tạo một classroom (lesson) giáo viên thực hiện các bước sau:

  1. Chọn khóa học cần tạo classroom, sau đó mở mục Course, nhấn nút Create và chọn Classroom
classroom-1

2. Giáo viên cài đặt các thông tin của lớp học, sau đó có thể chọn lưu thành bản nháp hoặc tạo lớp học.

Lưu ý: giáo viên không thể chỉnh sửa tiêu đề của lớp học

classroom-2