LMS: Hướng dẫn tạo bài kiểm tra – Test trên ứng dụng ClassIn

Song song với việc dạy học, giáo viên cũng có thể tạo bài kiểm tra dưới nhiều dạng single-choice, multiple-choice, true or false, etc trên ứng dụng ClassIn. Tiến hành các bước sau để tạo bài kiểm tra đánh giá học viên.

Lưu ý: Không thể sử dụng chức năng này trên iPhone và các thiết bị Android.

TẠO BÀI KIỂM TRA TRƯỚC VÀ SAU KHI LỚP HỌC KẾT THÚC

 

Bước 1: Tại cửa sổ lớp học, chọn tab Course, Create, chọn Test

test 1

Bước 2: Sau khi hộp thoại Test xuất hiện, các câu hỏi có thể được tạo theo các hình thức sau:

My Drive: Chọn các câu hỏi hoặc các đề thi có sẵn

Authorized: Chọn các đề thi từ thư mục được ủy quyền

Add question: Tạo câu hỏi mới hoặc tải lên bộ câu hỏi theo form có sẵn.

test 2

Bước 3: Sau khi chọn Add Question, ta có các loại câu hỏi sau:

Single-choice question: Đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm chỉ chọn được 1 đáp án. Nhập nội dung câu hỏi, sau đó điền các đáp án trắc nghiệm tại các lựa chọn A B C D (có thể sử dụng từ ngữ hoặc hình ảnh) và click chọn một trong số chúng để quy định đáp án đúng (chữ cái đáp án đúng được tô màu xanh). Bên phải mỗi đáp án sẽ có kí hiệu thùng rác dùng để hủy đáp án này hoặc kí hiệu mũi tên lên xuống để thay đổi thứ tự các đáp án.

 

Nút Add an Option dùng để thêm lựa chọn cho câu hỏi (có thể thêm tối đa đến chữ cái Z) và nút Add Explanation để giải thích thêm về câu hỏi. Click chọn Also save to “My Drive” – “My questions” và chọn đường dẫn tại Storage path để lưu câu hỏi vào thư mục tùy chọn trong CloudDisk.

test 3

Multiple-choice question: các thao tác tương tự với trắc nghiệm 1 đáp án, tuy nhiên đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm có thể chọn nhiều đáp án khác nhau.

Click chọn các chữ cái A B C D để quy định các đáp án đúng (chữ cái các đáp án đúng được tô màu xanh).

test 4

True or False question: Đây là dạng câu hỏi chọn đúng hoặc sai. Điền nội dung câu hỏi, chọn dấu tick cho đáp án đúng hoặc dấu “X” nếu là đáp án sai.

Nút Add Explanation để giải thích thêm về câu hỏi. Click chọn Also save to “My Drive” – “My questions” và chọn đường dẫn tại Storage path để lưu câu hỏi vào thư mục tùy chọn trong CloudDisk. 

test 5

Fill in the blanks: Dạng câu hỏi điền vào chỗ trống yêu cầu học viên gõ câu trả lời vào ô đáp án. Chọn Add answer để thêm số lượng đáp án.

*Khuyến khích các câu hỏi có ô trống được đánh số để học viên điền đúng đáp án theo thứ tự ô trống.

  • Tick chọn Allowed students to answer in a different order from the correct answer để cho phép học viên viết đáp án không cần theo thứ tự.
  • Tick chọn Allowed students to use different case letters to answer from correct answers để bỏ qua sự khác biệt về chữ hoa/thường giữa đáp án câu hỏi và đáp án của học viên.

Nút Add Explanation để giải thích thêm về câu hỏi. Click chọn Also save to “My Drive” – “Test” và chọn đường dẫn tại Storage path để lưu câu hỏi vào thư mục tùy chọn trong CloudDisk. 

test 6

Q&A: Câu hỏi dạng Q&A cho phép các câu trả lời dài (tối đa 2000 kí tự) và yêu cầu giáo viên chấm điểm thủ công.

Nút Add Explanation để giải thích thêm về câu hỏi. Click chọn Also save to “My Drive” – “My Questions” và chọn đường dẫn tại Storage path để lưu câu hỏi vào thư mục tùy chọn trong CloudDisk. 

test 7

Advanced: Đây là dạng câu hỏi nâng cao có thể bao gồm các dạng câu hỏi khác để tạo thành một bộ câu hỏi tổ hợp.

Chọn Add để thêm các câu hỏi con

Thao tác tạo các câu hỏi con tương tự như các dạng câu hỏi trước

test 8

Bước 4: Tiến hành đặt điểm cho từng câu hỏi và điều chỉnh các thiết lập bài test:

1. Đặt tên bài test và mô tả bài test (nếu có)

2. Điều chỉnh điểm/thứ tự/xóa/thiết lập thêm cho câu hỏi

3. Chọn lớp học muốn đăng bài test tại Class (có thể đăng ở nhiều lớp khác nhau).

4. Chọn Unit chứa bài test

5. Chọn học viên và giáo viên phụ trách thực hiện bài test

6. Đặt thời gian bắt đầu và kết thúc bài test

test 9

7. Đặt thời gian làm bài tại Limit

8. Tại mục Grade, chọn thang điểm và cách tính điểm: điểm số/phần trăm/tùy chọn dựa trên số câu đúng

9. Chọn Competency

10. Chọn các chế độ hiển thị bài test và đáp án

11. Bật Allow make-up để cho phép học viên làm bài sau khi hết thời hạn bài test

12. Bật Open to latecomers để cho phép học viên vào lớp trễ được làm bài test

13. Bật Manual review for fill in the blanks để chấm thủ công các câu điền vào chỗ trống

test 10

TẠO BÀI KIỂM TRA KHI LỚP HỌC ĐANG DIỄN RA TRÊN ỨNG DỤNG CLASSIN

 

Bước 1: Sau khi vào lớp học, trên thanh công cụ lớp học, chọn biểu tượng LMS

test 11 1

Bước 2: Sau khi hộp thoại LMS hiện ra, chọn Create, Test và tiến hành tạo bài test như các bước trên.

test 12