Cách tạo bài kiểm tra nhanh bằng cách tải File Word trên ClassIn

Trong lớp học trên ClassIn, tính năng cách thêm hàng loạt câu hỏi bằng file Word vào kho câu hỏi sẽ giúp giáo viên dễ dàng tạo bài kiểm tra cho học sinh hơn. 

Giáo viên có thể thực hiện như sau:

1. Mở CloudDisk

2. Chọn Tạo

3. Chọn Thêm hàng loạt đề thi

4. Chọn Tải xuống mẫu và chọn Word

https://youtu.be/r9tINix5UzU
2021 12 28 140308
2021 12 28 140823
2021 12 28 141102

Sau khi tải xuống, giáo viên có thể soạn bài ở template này. Sau khi hoàn thành, giáo viên upload tài liệu lên và bấm Hoàn thành để hoàn tất việc thêm bộ câu hỏi vào kho câu hỏi.

2021 12 28 193623
2021 12 28 193923

Lưu ý:

– Khi soạn các công thức toán học, cần Insert Equation thì chữ số nên lưu ở dạng Text

c59cd1345bd99187c8c8

– Cần tuân thủ đúng như file Word mẫu để ClassIn có thể chuyển đổi thành công.

– Tổng số câu hỏi không được vượt quá 200.

– Số lượng từ trong một câu hỏi không được vượt quá 5000 từ.

– Không bắt buộc phải có nội dung ở phần Analysis.

– Hình ảnh có thể được chèn riêng vào mỗi lựa chọn, số lượng lựa chọn giới hạn từ 2 đến 8 được đánh dấu theo thứ tự A-H, số lượng từ cho mỗi lựa chọn không được vượt quá 200 từ và không được để trống lựa chọn. 

– Mỗi lần chỉ có thể tải một tập tin Word đã soạn theo đúng mẫu và dung lượng của tập tin không được quá 2MB.