Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ của tính năng Lực và chuyển động trên thí nghiệm Vật lý NOBOOK

Trong thanh công cụ của tính năng Lực và Chuyển động, phần mềm thí nghiệm ảo NOBOOK cung cấp các tính năng:

  • Đo khoảng cách
  • Đo góc
  • Bắt đầu/Tạm dừng
  • Tốc độ

thanh công cụ của tính năng lực và chuyển động

Đo khoảng cách

Giữ và kéo trên một đối tượng chuyển động (hoặc trường hấp dẫn/điện tích điểm/điểm tham chiếu) đến một đối tượng chuyển động khác (hoặc trường hấp dẫn/điện tích điểm/điểm tham chiếu) để đo khoảng cách giữa chúng.

2022 10 24 195938

Đo góc

Giữ và kéo trên một đối tượng đang chuyển động (hoặc trường hấp dẫn/điện tích điểm/điểm tham chiếu) đến một đối tượng chuyển động khác (hoặc trường hấp dẫn/điện tích điểm/điểm tham chiếu) và tiếp tục kéo một đối tượng khác để đo góc giữa chúng.

2022 10 24 195938

Bắt đầu/Tạm dừng

Nhấp vào [Bắt đầu] để bắt đầu trạng thái chuyển động của thí nghiệm; nhấp vào [Tạm dừng] để tạm dừng thí nghiệm.

Tốc độ

Trượt thanh tốc độ để điều chỉnh tốc độ chuyển động của cảnh.

2022 10 24 195958

Lưu ý

Mặc định, thanh công cụ của tính năng Lực và chuyển động sẽ như thế này.

2022 11 01 144232

Để thao tác được với phần tốc độ, người dùng cần phải bấm vào nút >>.

2022 11 01 144245

Thanh công cụ sau khi được mở rộng.

2022 11 01 144258