Thiết lập thông báo SMS cho dung lượng trường (Balance Reminder)

Ngoài việc bạn có thể nhận được thông báo về số dư tài khoản của mình, thì bạn có thể nhận được thông báo về dung lượng lưu trữ còn lại của trường.

Lưu ý:

  1. Hãy đặt cảnh báo hạn mức phù hợp dựa trên mức sử dụng của bạn để nhận tin nhắn thông báo kịp thời tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng. 
  2. Ngoài cảnh báo hạn mức đã đặt, cũng sẽ có tin nhắn thông báo khi dung lượng lưu trữ đạt đến giới hạn. 
  3. Chức năng thông báo này là miễn phí và không tính phí tin nhắn.
Các bước để thiết lập thông báo SMS cho dung lượng trường:
Bước 1: Bạn truy cập Trang quản lý (Dashboard). Click chọn Cài đặt (Setting) trong phần Thiết lập (Profile).

Bước 2: Thêm và chỉnh sửa số điện thoại nhận tin nhắn SMS

Bước 3:  Thiết lập hạn mức dung lượng muốn nhận tin nhắn SMS (lưu ý chỉ nhập theo số GB)

Đây là giao diện tin nhắn bạn sẽ nhận được: