Demo API ClassIn

Demo 1 - API để học sinh vào lớp từ giao diện LMS của khách hàng (Auto login) #

Demo 2 - API để tải lên và phân quyền học liệu từ LMS của khách hàng (Authorize resources) #